GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 29. Statuta Dama mladih, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju ravnatelja ustanove Dom mladih

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Mario Kajapi dužnosti ravnatelja ustanove Dom mladih s danom kolovoza 2016. godine, na osobni zahtjev.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/40
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.