GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednika Odbora za promet
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

 

Razrješuje se Henriet Bilandžić dužnosti potpredsjednice Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za potpredsjednika Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Lucio Slama.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/41
URBROJ: 2170-01-16-00-16-3
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.