GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06, 121/13 i 26/14), članka 25. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta
 Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Oliver Frljić dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca s danom 30.06.2016. godine.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka podnijet će se na potvrdu Ministru kulture.

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Oliver Frljić imenovan je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke od 15.05.2014. godine (KLASA: 021-05/14-01/44; URBROJ: 2170-01-16-00-14-4) intendantom Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, a prema toj odluci dužnost intendanta trebao je početi obavljati s danom 01. travnja 2015. godine.

 

Odluka o imenovanju Olivera Frljića za intendanta potvrđena je od strane Ministrice kulture dana 27. 05. 2014. godine (KLASA: 612-03/14-01/0135; URBROJ: 532-06-01-01/1-14-02).

 

Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke od 17.07.2014. godine, (KLASA: 021-05/14-01/84; URBROJ: 2170-01-16-00-14-5 izmijenjen je datum nastupa na dužnost intendanta prema kojoj je intendant Oliver Frljić na dužnost Intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca nastupio s danom 01.09.2014. godine.

 

Na sjednici Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka održanoj dana 28.04.2016. godine intendant Oliver Frljić podnio je Kazališnom vijeću zamolbu za razrješenjem od dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka s danom 30.06.2016. godine iz osobnih razloga uz obrazloženje da zbog vrlo zahtjevnih obveza unutar projekta Europske prijestolnice kulture istovremeno ne bi mogao u cijelosti udovoljiti potrebama obnašanja dužnosti intendanta.

 

S izloženoga je Gradsko vijeće Grada Rijeke i odlučilo kao u izreci odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dostave ove odluke.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/39
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.