GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Miran Čoklo dužnosti člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Nikola Lazić.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/41
URBROJ: 2170-01-16-00-16-5
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.