GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

O  D  L  U  K  U
o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Čedomir Salević dužnosti člana Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za člana Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Walter Volk.

 

 

 

III.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/29
URBROJ: 2170-01-16-00-16-3
Rijeka, 28. travnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.