GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 26 i 50. Statuta Osnovne škole Vežica, članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. ožujka 2016. godine, donio je

 

 

 

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Vežica

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Sandra Krpan dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole Vežica.

 

 

 

II.

 

Za člana Školskog odbora Osnovne škole Vežica imenuje se Goran Gračanin, kao predstavnik osnivača, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/28-69
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 29. ožujka 2016.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.