GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

O  D  L  U  K  U
o razrješenju člana i izboru članice Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

 

Razrješuje se Lucian Vukelić dužnosti člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

 

Za članicu Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Nada Rupčić.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/29
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 28. travnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.