GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14 i 115/15), članka 40. stavka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda utvrđenog Financijskim izvještajem Grada Rijeke za 2015. godinu u iznosu od 246.772.351,77 kuna, koji se sastoji od prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 234.368.654,71 kuna i manjka prihoda i primitaka ostvarenog u 2015. godini u iznosu od 12.403.697,06 kuna.

 

 

 

Članak 2.

 

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda koja su iskazana u Financijskom izvještaju Grada Rijeke za 2015. godinu, na dan 31. prosinca 2015. godine utvrđena su kako slijedi:

 

Broj računa

Naziv računa

Stanje 31.12.2015.

92211

Višak prihoda poslovanja

123.651.635,19

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

-334.398.369,63

92223

Manjak primitaka od financijske imovine

-36.025.617,33

922

Manjak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje

-246.772.351,77

 

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja u iznosu od 123.651.635,19 kuna, pokrit će se manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 – Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 36.025.617,33 kuna i dio manjka od nefinancijske imovine na računu 92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 87.626.017,86 kuna, slijedom čega ukupan manjak prihoda od nefinancijske imovine za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 246.772.351,77 kuna (u daljnjem tekstu: preneseni manjak).

 

 

Članak 3.

 

Dio prenesenog manjka iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 10.000.000,00 kuna pokrit će se iz prihoda tekuće godine, a planirat će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu. U svrhu uravnoteženja proračuna nakon uključivanja dijela proračunskog manjka, tijekom 2016. godine nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi u 2016. godini bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka u iznosu od 10.000.000,00 kuna te rashoda i izdataka tekuće proračunske godine.

 

 

Članak 4.

 

Plan mjera s utvrđenom dinamikom za pokriće preostalog dijela prenesenog manjka u iznosu od 236.772.351,77 kuna donijet će se do kraja 2016. godine.

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/22
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 28. travnja 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.