GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 54/88), članka 13. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/04, 44/09 i 21/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o promjeni imena parka i određivanju imena stuba na području grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

Dosadašnjem Parku Crvenog križa koji je s južne strane omeđen Zvonimirovom ulicom, a s istočne, sjeverne i zapadne strane ulicama Rikarda Benčića, Ivana Sušnja, Giuseppea Duelle i Trogirskom ulicom i koji se nalazi na katastarskim česticama 4616/1, 4607/2, 4607/1, 4608, 4609, 4606/1, 4552, 4553/1 i dijelu 4553/6, sve k.o. Zamet, mijenja se ime u: “Park Ponsal”.

 

 

 

Članak 2.

 

Stubama na području grada Rijeke, koje su omeđene ulicom Frana Supila i Trgom 128. brigade Hrvatske vojske i koje se nalaze na katastarskoj čestici 4220/2, k.o. Stari Grad, određuje se ime: “Stube Crvenog križa”.  

 

 

 

Članak 3.

 

Grafički prikazi parka iz članka 1. i stuba iz članka 2. ove Odluke, sastavni su dijelovi ove Odluke i nisu predmet objave.

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/35
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.