GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 90. stavka 2. podstavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o osnivanju Centra za autizam Rijeka

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka ovom odlukom osniva Centar za autizam Rijeka kao javnu ustanovu odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ustanova) sa svrhom trajnog obavljanja djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja.

 

 

Članak 2.

 

Osnivač Ustanove je Grad Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Korzo 16.

           

 

 

Članak 3.

 

 Ustanova ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci i u zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkome obliku (e – Matica) koji se vodi kod ministarstva nadležnog za obrazovanje.

 

 

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST USTANOVE 

 

 

Članak 4.

 

 Naziv Ustanove glasi: Centar za autizam Rijeka.

 

 

Članak 5.

 

Sjedište Ustanove je u Rijeci, ulica Stane Vončine 1.

 

 

 

Članak 6.

 

Ustanova obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika s  poremećajima iz autističnog spektra do 21 godine života (u daljnjem tekstu: učenik)

Osim djelatnosti utvrđene u stavku 1. ovoga članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost iz stavka 1. ovoga članka.

Školovanje učenika će se ostvarivati sukladno posebnom programu osnovnog odgoja i obrazovanja.

 

 

Članak 7.

 

Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja Ustanova će provoditi sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon) te u skladu  s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom.

             

 

 III. USTROJSTVO I TIJELA USTANOVE

 

  1. Školski odbor

 

Članak 8.

 

Ustanovom upravlja Školski odbor koji ima sedam (7) članova.

Članovi Školskog odbora imenuju na vrijeme od četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani.

O pitanjima iz svog djelokruga rada Školski odbor odlučuje većinom glasova svih članova.

Postupak imenovanja članova Školskog odbora, te način rada i odlučivanja uređuje se pobliže Statutom Ustanove.

 

     2. Ravnatelj

 

Članak 9.

 

Ravnatelj zastupa ustanovu te je poslovodni i stručni voditelj Ustanove.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Ustanove.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Školski odbor.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Nadležnosti ravnatelja, način i postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja uredit će se Statutom Ustanove u skladu sa Zakonom.

 

 

IV. STRUČNA TIJELA USTANOVE

 

Članak 10.

 

Stručna tijela Ustanove su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.

Sastav, djelokrug, način rada i odlučivanja stručnih tijela iz stavka 1. ovoga članka uredit će se Statutom Ustanove u skladu sa Zakonom.

 

 

V. VIJEĆE RODITELJA

 

 

Članak 11.

 

U Ustanovi se ustrojava Vijeće roditelja.

Sastav, djelokrug, način rada i odlučivanja Vijeća roditelja uredit će se Statutom Ustanove u skladu sa Zakonom.

 

 

VI. STRUČNI RADNICI POTREBNI ZA IZVOĐENJE NASTAVNOG PROGRAMA

 

 

Članak 12.

 

Odgojno-obrazovni rad u Ustanovi obavljat će stručni radnici koji, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, imaju odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja i pedagoške kompetencije te ispunjavaju i druge uvjete propisane Zakonom. 

Potreban broj stručnih i drugih radnika osigurat će se njihovim preuzimanjem sukladno članku 10. Sporazuma sklopljenog dana 16. srpnja 2015. godine između Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Grada Zagreba, Grada Splita i Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Sporazum).

 

 

 

VII. PROSTOR, NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

 

Članak 13.

           

Prostor za obavljanje djelatnosti osigurat će se na način utvrđen u članku 10. Sporazuma, o čemu će poseban ugovor o korištenju prostora sklopiti Ustanova sa vlasnikom zgrade.

Nastavna sredstva i pomagala potrebna za obavljanje djelatnosti osigurat će se na način utvrđen u članku 10. Sporazuma.

 

 

 

VIII. VIŠAK PRIHODA I POKRIVANJE MANJKA PRIHODA USTANOVE

 

 

Članak 14.

 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari višak prihoda, taj višak prihoda će se upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

 

 

 

Članak 15.

 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova iskaže manjak prihoda u odnosu na rashode, ovisno o izvoru osiguranja sredstava za financiranje javnih potreba Ustanove sukladno Zakonu, Republika Hrvatska odnosno osnivač će izvršiti pokriće manjka prihoda, uz uvjet da je Ustanova pravilno, u skladu sa propisima i odlukama nadležnog ministarstva odnosno osnivača, koristila osigurana sredstva, a u suprotnom ih je Ustanova dužna podmiriti i vratiti.

 

 

 

Članak 16.

 

Za svoje obveze prema trećima Ustanova odgovora cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Ustanove.

 

 

 

 

IX. OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE USTANOVE

 

 

 

Članak 17.

 

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

 

 

 

 

 

X. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I USTANOVE

 

 

 

Članak 18.

 

Na međusobna prava i obveze osnivača i Ustanove, a koja nisu utvrđena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona i Zakona o ustanovama te drugih odgovarajućih propisa.

 

 

 

 

XI. SREDSTVA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA TE NAČIN NJIHOVOG  OSIGURANJA

 

Članak 19.

 

Sredstva koja su Ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada u iznosu od 50.000,00 kuna, osnivač osigurava iz proračuna Grada Rijeke.

 

 

 

Članak 20.

 

Sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Ustanove osiguravaju se iz proračuna Republike Hrvatske,  proračuna Grada Rijeke i drugih Zakonom dopuštenih izvora.

 

 

 

XII. OPĆI AKTI USTANOVE

 

 

 

Članak 21.

 

Ustanova ima Statut.

Statut donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.

Ustanova ima i druge opće akte sukladno Zakonu i Statutu Ustanove.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Ustanove te  druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.                                            

 

 

 

 

XIII. PRIVREMENI RAVNATELJ

 

Članak 22.

 

Do imenovanja ravnatelja Ustanove sukladno Zakonu, privremenom ravnateljicom Ustanove imenuje se Sandra Čavrak, koja je ovlaštena pod nadzorom osnivača obaviti radnje potrebne za početak rada Ustanove, a osobito:
– pribaviti potrebne dozvole za početak rada,
– donijeti privremeni Statut,
– podnijeti ministarstvu nadležnom za obrazovanje zahtjev za početak rada Ustanove,
– obaviti poslove u svezi s primopredajom zgrade i opreme, uključujući nastavna sredstava i pomagala,
– obaviti poslove u svezi s preuzimanjem učenika i radnika,
– planirati organizaciju rada Ustanove, odnosno organizirati početak rada Ustanove,
– obaviti pravne radnje u svezi s početkom rada Ustanove i konstituiranjem tijela Ustanove,
– podnijeti prijavu za upis u sudski registar,
– obaviti druge poslove i zadatke potrebne za osiguranje uvjeta za početak rada Ustanove. 

 

 

 

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 23.

 

Privremena ravnateljica će donijeti privremeni Statut Ustanove u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Na temelju privremenog Statuta Ustanove, izvršit će se imenovanje Školskog odbora u roku od 45 dana od dana početka rada Ustanove.

Školski odbor je dužan u roku od 60 dana od dana konstituiranja donijeti Statut Ustanove te raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove.

 

 

 

Članak 24.

 

Ustanova će sukladno Sporazumu preuzeti učenike, radnike te prostor i opremu ustrojbene jedinice u Rijeci – Centra za autizam Zagreb, s danom početka rada nove Ustanove.

 

 

 

Članak 25.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu  donošenjem rješenja nadležnog Ministarstva o njezinoj sukladnosti sa Zakonom.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/42
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.