GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15), članka 12. stavka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (“Narodne novine” broj 30/14 i 67/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. svibnja 2016. godine donijelo je

 

 

O D L U K U
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

 

 

Članak 2.

 

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:

 1. TTS Team 24 d.o.o. Rijeka
 2. DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka
 3. IND-EKO d.o.o. Rijeka
 4. RIJEKATANK d.o.o. Rijeka
 5. JADRANSKI POMORSKI SERVIS d.d. Rijeka
 6. VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. Rijeka
 7. DLS d.o.o. Rijeka
 8. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
 9. KD KOZALA d.o.o Rijeka
 10. KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka
 11. RIJEKA plus d.o.o. Rijeka
 12. RIJEKA PROMET d.d. Rijeka
 13. ENERGO d.o.o. Rijeka
 14. NOVOTEHNA d.d. Rijeka
 15. GP KRK d.d. Krk
 16. LUKA RIJEKA d.d. Rijeka
 17. 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
 18. CESTE – RIJEKA d.o.o. Kukuljanovo
 19. JAMI OPREMA d.o.o. Rijeka
 20. BELVEDER d.o.o. Rijeka
 21. Savez izviđača Rijeka
 22. JADRAN HOTELI d.d. Rijeka
 23. SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Rijeka
 24. CB Radio klub Rijeka
 25. Aeroklub Krila Kvarnera.

 

 

Članak 3.

 

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavljaju se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke.

Pravne osobe iz članka 2. točke 1. do 7. ove Odluke, obavljaju poslove zaštite i spašavanja kao redovnu djelatnost i djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke.

Pravne osobe iz članka 2. točke 8. do 25. ove Odluke, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/31
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 19. svibnja 2016.

  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.