GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 36/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2016. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), uvjeti i postupak provedbe javnog natječaja te obvezni sadržaj ugovora o povjeravanju obavljanja navedenih poslova.

 

 

 

Članak 2.

 

Pod poslovima prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada podrazumijevaju se poslovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti odnosno od mjesta na kojem se nalaze posmrtni ostaci osobe na području grada Rijeke pa do nadležne patologije ili sudske medicine.

 

 

 

Članak 3.

 

Grad će sklopiti ugovor o povjeravanju poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika (u daljnjem tekstu: ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika) s najpovoljnijim ponuditeljem na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Odluku o raspisivanju natječaja te odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju provedenog natječaja donosi Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Natječaj provodi povjerenstvo koje se sastoji od tri člana koje imenuje Gradonačelnik.

Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

 

 

 

Članak 4.

 

Tekst natječaja utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na web stranicama Grada te se ističu na oglasnoj ploči Grada, Rijeka, Titov trg 3, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.

Tekst natječaja iz stavka 1. ovoga članka sadrži naročito sljedeće:

 1. opis predmeta natječaja,
 1. podatak o tome da se prijevoz pokojnika obavlja u vremenu od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana kalendarske godine,
 1. rok za podnošenje ponude na natječaj,
 1. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,
 1. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika,
 1. razdoblje na koje se sklapa ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika,
 1. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:
  – koji nije ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje pogrebničke djelatnosti,
  – koji nije registriran za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
  – koji na dan zaključenja natječaja ima dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja,
  – koji na dan zaključenja natječaja ima dospjelih nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (npr. u postupku sklapanja predstečajne nagodbe),
  – koji je kao fizička osoba ili kao odgovorna osoba u pravnoj osobi pravomoćno osuđena za kaznena djela i/ili prekršaje sukladno zakonu kojim se uređuje pogrebnička djelatnost.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prijevoza pokojnika.

 

 

Članak 5.

 

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

 1. presliku važećeg rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
 1. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
 1. presliku potvrde nadležne Porezne uprave o stanju duga ili važećeg jednakovrijednog dokumenta izdanog od nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja ili odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja za slučaj da se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaju navedena potvrda ili dokument (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
 1. uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o neizricanju prekršajnih kazni za fizičku osobu ponuditelja ili odgovornu osobu u pravnoj osobi ponuditelja, odgovarajući izvod iz kaznene i prekršajne evidencije države sjedišta ponuditelja ili odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja za slučaj da se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje navedeni izvod (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
 1. izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o spremnosti na zaprimanje poziva mrtvozornika u vremenu od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana kalendarske godine te o mogućnosti preuzimanja umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva,
 1. ponuđenu naknadu za poslove prijevoza pokojnika iskazanu po km,
 1. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.

 

 

 

Članak 6.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, sadrži najniži iznos ponuđene naknade za poslove prijevoza pokojnika.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude jednaki iznos naknade za poslove prijevoza pokojnika, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada.

 

 

 

Članak 7.

 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju provedenog natječaja donosi Gradonačelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, Grad i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika u ime Grada sklapa Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Ugovor iz stavka 3. ovoga članka osobito sadrži:

 ugovorne strane,

 ugovorene poslove,

 vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

 naknadu za poslove prijevoza pokojnika iskazanu po km,

 odredbu o prestanku ugovora,

– odredbu o spremnosti odabranog ponuditelja na zaprimanje poziva mrtvozornika tijekom 24 sata svakoga dana kalendarske godine te o mogućnosti za preuzimanje umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva.

 

 

 

Članak 8.

 

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika prestaje:

– istekom vremena na koje je sklopljen,

– smrću fizičke osobe odnosno prestankom pravne osobe pogrebnika,

– otkazom ugovora od strane Grada,

– sporazumom Grada i pogrebnika o raskidu ugovora,

– raskidom ugovora od strane pogrebnika.

 

 

 

Članak 9.

 

U slučaju da pogrebnik ne obavlja poslove u skladu sa sklopljenim ugovorom ili da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Grad će otkazati ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka vremena na koji je sklopljen.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika smatra se otkazanim istekom roka od 30 dana od dana upućivanja pisane obavijesti o otkazu ugovora pogrebniku.

 

 

 

Članak 10.

 

Praćenje izvršenja obveza pogrebnika iz ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

 

 

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/24
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 28. travnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.