GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (“Narodne novine” broj 33/16), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini (“Narodne novine” broj 33/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2016. godini

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu, u iznosu od 15.434.990 kuna.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15), Ugovorom o korištenju proračunskih sredstava u 2016. godini KLASA:112-01/15-03/1, URBROJ:2170/01-09-20-15-27 od 30.12.2015. godine, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (“Narodne novine” broj 33/16) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini (“Narodne novine” broj 33/16).

 

 

 

Članak 2.

 

 Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

 1. Rashode za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 13.891.491 kuna, i to za:
  – plaće, u iznosu od 9.826.491 kuna,
  – doprinose na plaće, u iznosu od 4.065.000 kuna.
 2. Materijalne rashode za JVP Grada, u iznosu 1.543.499 kuna, i to za:
  – naknade troškova zaposlenima, u iznosu od 690.000 kuna,
  – rashode za materijal i energiju, u iznosu od 450.000 kuna,
  – rashode za usluge, u iznosu od 403.499 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2016. godinu, a mjerilo je broj zaposlenika u JVP Grada (najmanje 140 vatrogasaca), utvrđen Planom zaštite od požara za područje grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15).

 

 

Članak 4.

 

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:
– plaće za redovan rad,
– plaće za prekovremeni rad,
– plaće za posebne uvjete rada,
– doprinosi za mirovinsko osiguranje,
– doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje,
– doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti. 

 

Članak 5.

 

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

 

 

 

Članak 6.

 

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:
– naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život,
– energija,
– usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

 

 

Članak 7.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/50
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.