GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/15), u članku 2. stavku 1. iza podstavka 5. dodaju se novi podstavci 6. do 12. koji glase:

” – izmjene površine izdvojenog građevinskog područja komunalno-servisne namjene planske oznake K3-8,

–  redefiniranja planskih postavki područja ex Torpedo i kontaktnih zona,

– izmjene površine izdvojenog građevinskog područja infrastrukturnih sustava IS-22,

– prenamjene površine izdvojenog građevinskog područja oznake I1-5 (Industrijsko područje Škurinjska draga),

 utvrđivanja smjernica gradnje višestambenih građevina,

– analize i redefiniranja lokacija i uvjeta smještaja i gradnje građevina za gospodarenje otpadom,

– usklađenja s odredbama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/13,”.

Dosadašnji podstavci 6. i 7. postaju podstavci 13. i 14.

 

 

Članak 2.

 

U članku 4. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8. i 9. koji glase:

“Pojedina izdvojena građevinska područja prerasla su s vremenom okvire i smjer razvoja predviđenog planskim dokumentima te je njihova prenamjena ili povećanje preduvjet poduzimanja daljnjih razvojnih koraka.

Površina infrastrukturnog sustava na lokaciji kod čvora Vežica, planske oznake IS-22, zauzima površinski i oblikom zemljište koje je, nakon realizacije čvora, moguće priključiti drugoj namjeni.

Područja rekreacijske namjene ne omogućuju gradnju pratećih sadržaja u obimu koji je poželjan za pojedine rekreacijske sadržaje te je potrebno izvršiti dodatnu analizu za ta područja.”

 

 

 

Članak 3.

 

U članku 5. stavku 1. u podstavku 3. iza riječi: “područja” briše se zarez i dodaju riječi: “te utvrdi namjena neizgrađenih i/ili neopremljenih izdvojenih građevinskih područja,”.

U podstavku 4. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 4. dodaju se novi podstavci 5. do 8. koji glase:

“- izvršiti prenamjenu ili unutar postojeće namjene utvrditi dozvoljene djelatnosti unutar pojedinih izdvojenih građevinskih područja u cilju omogućavanja gospodarskog razvoja,

– utvrditi površinu izdvojenog građevinskog područja oznake IS-22,

– utvrditi lokacije i uvjete smještaja i gradnje građevina za gospodarenje otpadom,

 utvrditi uvjete gradnje višestambenih građevina.”

 

 

  

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/26
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 28. travnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.