GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 194/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00, 8/07 i 29/09) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 4. ožujka 2016. godine, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

            Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

            – Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih panoa za potrebe mjesnih odbora i oglasnih površina riječkih šetnica na području grada Rijeke u 2016. godini, povjeravaju se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o., Viškovo, Blažići 25, u razdoblju od  dana uvođenja u posao do 31. prosinca 2016. godine.

 

            Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

            – Održavanje javnih  zelenih površina – zaštita hortikulture u gradu Rijeci u 2016. godini povjeravaju se trgovačkom društvu Dezinsekcija d.o.o., Rijeka, Brajšina 13, u razdoblju od dana uvođenja u posao do 31. prosinca 2016. godine.

 

            Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

            – Fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije duž javno prometnih površina na području grada Rijeke za 2016. godinu, povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi Plus d.o.o., Rijeka, Mihačeva draga bb, u razdoblju od dana uvođenja u posao do 31. prosinca 2016. godine.

 

            Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

             – Izrada, dobava i postava autobusnih čekaonica na sljedećim stajalištima: BELVEDER, MULCI – pravac prigrad, PEHLIN 1 – pravac prigrad, ĆEPIĆKA, ZAMETSKA-pravac prigrad, IVE LOLE RIBARA – SAVE VUKELIĆA povjeravaju se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o., Viškovo, Blažići 25 u roku od 60 (šezdeset) dana od dana uvođenja u posao.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/27
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 28. travnja 2016.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.