GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06, 121/13 i 26/14), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti intendanta
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

I.

 

Za vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje se dr. sc. Marin Blažević.

 

 

 

II.

 

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 01.07.2016. godine.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/39
URBROJ: 2170-01-16-00-16-5
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.