GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), članka 21. stavka 3. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 ), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici  28. travnja 2016. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka

 

 

 

 

I.

 

Imenuje se Niko Cvjetković za ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka na vrijeme od četiri godine.

 

 

 

II.

 

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. lipnja 2016. godine.

 

 

 

III.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Dana 24. ožujka 2016. godine Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka donijelo je Odluku o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka (Broj:114/2016). Natječaj je objavljen u dnevnoj tiskovini “Novi List” dana 25. ožujka 2016. godine.

 

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 26. ožujka 2016. godine, a istekao dana 9. travnja 2016. godine pravodobno su zaprimljene četiri prijave. Prijave su otvorene i razmatrane na 29. sjednici Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka održanoj dana 14. travnja 2016. godine. Prijave su podnijeli: Niko Cvjetković, Biserka Petrović, Jadranka Martić i Marino Paliska. Prijavama kandidata Nike Cvjetkovića i Biserke Petrović prileži sva potrebna dokumentacija slijedom čega isti udovoljavaju natječajnim uvjetima.

 

Temeljem priložene dokumentacije utvrđeno je da dva kandidata, i to: kandidatkinja Jadranka Martić i kandidat Marino Paliska nemaju završen visokoškolski studij  knjižničarskog usmjerenja odnosno ne udovoljavaju uvjetima propisanim čl.27.st.2. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), slijedom čega prijave navedenih kandidata ne udovoljavaju natječajnim uvjetima te nisu razmatrane.

 

Razmatrajući životopis s opisom dosadašnjeg rada i Smjernice razvoja Gradske knjižnice Rijeka za četverogodišnje razdoblje, Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka odlučilo je podržati kandidata Niku Cvjetkovića, magistra knjižničarstva. Kandidat Niko Cvjetković kroz svoje smjernice i viđenje mjesta i uloge Gradske knjižnice Rijeka kao i njenog trenutnog stanja i aktualne problematike dokazuje svoje stručne i organizacijske kompetencije koje upućuju da bi kandidat mogao uspješno voditi Gradsku knjižnicu Rijeka. 

 

 

Uvrđuje se da je pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka, čiji članovi su jednoglasno  za ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka predložili kandidata Niku Cvjetkovića.

 

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove odluke.

 

 

 

  

KLASA: 021-05/16-01/27
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 28. travnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.