GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 14. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Gradonačelnik Grada Rijeke 21. ožujka 2016. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, od strane osnivača imenuju se:

– mr.sc. Mladen Vukelić, za predsjednika,

– Boris Bandera, za člana,

– Čedomir Krivičić, za člana,

– Walter Volk, za člana.

 

 

 

II.

 

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke imenuju se na vrijeme od četiri godine.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/24-68
URBROJ: 2170/01-15-00-16-3
Rijeka, 21. ožujka 2016.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.