GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju članka 46. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (“Narodne novine” broj 130/11 i 47/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14)  Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
 o donošenju Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom
za grad Rijeku

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Akcijski plan za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za grad Rijeku (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan iz stavka 1. ovoga članka čini sastavni dio ove Odluke i nije predmet objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

Članak 2.

 

Plan je izradilo trgovačko društvo OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju iz Zagreba.

 

 

 

Članak 3.

 

Nakon donošenja Plan će se dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

 

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/25
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 28. travnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.