GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
O DODJELI ZLATNE PLAKETE “GRB GRADA RIJEKE”

 

 

 

 

Dobitnik Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” u 2016. godini je

 

Nikola Kurti

 

za fotografski i obrtnički doprinos razvoju i promociji Rijeke

kroz vjerski život, turizam, sport i obrazovanje.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/37
URBROJ: 2170-01-16-00-16-10
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.