GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
O DODJELI NAGRADE GRADA RIJEKE
ZA ŽIVOTNO DJELO

 

 

Dobitnik Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2016. godini je

 

prof. dr. sc. Ante Simonić

 

za izniman doprinos u području znanosti, obrazovanja, medicine,

kulture, sporta i diplomacije.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/37
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.