GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o davanju naknadne suglasnosti na
Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava
unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu

 

 

 

 

I.

 

Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu, kojega je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/21
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 28. travnja 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.