GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje

 

 

 

 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2015. godini te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2013.- 2016. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2016. godinu.

Tijekom 2016. godine potrebno je:

 1. Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, a osobito:
  – imenovati Stožer civilne zaštite koji će zamijeniti Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite u skladu s Pravilnikom o sastavu civilne zaštite, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 37/16);
  – donijeti novu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite uz suglasnost Područnog ureda Rijeka Državne uprave zaštite i spašavanja;
  – donijeti plan vježbi civilne zaštite;
  – preuzeti od Područnog ureda Rijeka Državne uprave za zaštitu i spašavanje evidenciju pripadnika civilne zaštite.
 2. Raditi na usklađivanju Procjene rizika s aktualnim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite;
 3. Provoditi osposobljavanje i vježbe postrojbi civilne zaštite, provoditi popunu postrojbi novim pripadnicima;
 4. Nastaviti s procesom dostavljanja izvoda iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Rijeku i Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke te potpisivanja Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća;
 5. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o pravnim osobama od posebnog interesa za sustav civilne zaštite, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka i Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nisu redovna djelatnost (Aeroklub Krila Kvarnera);
 6. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
 7. Aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa. Grad Rijeka je krajem rujna ili početkom listopada domaćin Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

 * Plan financijskih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju 2016. do 2018. godine nalazi se na dnu stranice*

 

KLASA: 021-05/15-01/48
URBROJ: 2170-01-16-00-16-3
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Plan financijskih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju 2016. do 2018. godine