GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2016. godine, donijelo je

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU

 

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu ostvaren je, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke