GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

DOPUNU
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

 

 

 

I.

 

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 10/14 i 6/15) u točki VI. stavku 1. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

  ” •  Dječji vrtić Luna, Košićevac 5/a

        – osnivač Jasmina Puž. “

 

 

II.

 

Ova Dopuna plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/32
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.