GRADONAČELNIK / Četvrtak, 10. ožujka 2016.

Godina III - broj 5.              Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 15. stavka 3. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15) Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. ožujka 2016. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje

 

 

 

Članak 1.

 

              U Odluci o visini naknade za parkiranje (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/14, 7/15, 8/15, 12/15 i 2/16) članak 6b. mijenja se i glasi:

            Visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži Zagrad B radnim danom i subotom, u vremenu od 07,00 sati do 18,00 sati, za prva dva sata parkiranja iznosi 5,00 kuna po satu, a za treći i svaki slijedeći sat parkiranja iznosi 4,00 kune po satu.

            Visina naknade za parkiranje vozila u javnog garaži iz stavka 1. ovoga članka radnim danom i subotom, u vremenu od 18,00 sati do 07,00 sati idućeg dana iznosi 2,00 kune po satu.

            Visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka nedjeljom, blagdanom i neradnim danom, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata iznosi 2,00 kune po satu.  

            Visina dnevne naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka radnim danom i subotom, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata iznosi 50,00 kuna.

            Visina naknade za mjesečnu – noćnu parkirnu kartu za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 16,00 sati do 8,00 sati idućeg dana te subotom, nedjeljom, blagdanom i neradnim danom u vremenu od 00,00 do 24,00 sata iznosi 150,00 kuna po vozilu.

            Visina naknade za mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu (stanara) iznosi 200,00 kuna po vozilu.

            Visina naknade za mjesečnu parkirnu kartu za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu, fizičku osobu-obrtnika i pravnu osobu iznosi 800,00 kuna po vozilu. 

            Pravo na kupnju parkirne karte iz stavaka 5. i 7. ovoga članka imaju sve fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe, neovisno o mjestu prebivališta odnosno sjedišta.”

 

 

 

Članak 2.

 

            Iza članka 12. dodaje se novi članak 12.a koji glasi:

 

“Članak 12.a

 

            Visina naknade za parkiranje kamperskog vozila na javnom parkiralištu Delta u vremenu od 00,00 do 24,00 sata iznosi 20,00 kn po satu.”

 

 

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/22-68
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 8. ožujka 2016.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.