GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 29. veljače 2016.

Godina III. - broj 4.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 15. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, Gradonačelnik Grada Rijeke donio je, 29. veljače 2016. godine

 

 

ODLUKU
o imenovanju članice Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

 

 

I.

 

U Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka od strane  predstavnika udruga osoba s invaliditetom imenuje se Irene Ujčić-Rob.

 

           

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/16-04/18-67
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 29. veljače 2016.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.