GRADONAČELNIK / Četvrtak, 10. ožujka 2016.

Godina III - broj 5.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke, 7. ožujka 2016. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o dopuni Odluke o uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/11) u članku 2. stavku 2., iza točke 5., dodaje se nova točka 6. koja glasi:

“6. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM (Titov trg 3)

  • ponedjeljak, srijeda i petak od 08:30 do 13:00 sati
  • utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju.”.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/20-67
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 7. ožujka 2016.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.