GRADONAČELNIK / Četvrtak, 10. ožujka 2016.

Godina III - broj 5.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. ožujka 2016. godine, donio je

 

 

Izmjene i dopune
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu

 

 

Članak 1.

 

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15) članak 4. se mijenja i glasi:

            “Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

  *Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu nalaze se na dnu stranice*

 

KLASA: 023-01/16-04/21-68
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 8. ožujka 2016.

 

 

 

Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

 

 Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu