GRADONAČELNIK / Srijeda, 20. siječnja 2016.

Godina III – broj 1.Na temelju članka 58. stavka 1. podstavka 2. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 20. stavka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. siječnja 2016. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika

o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/15), Privitak 1. iz članka 4. stavka 3. Pravilnika mijenja se i glasi kako je navedeno u Privitku koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Privitak 1.).

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/16-04/4-65

URBROJ: 2170/01-15-00-16-1

Rijeka, 18. siječnja 2016.

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

 

Privitak 1.

 

Početne jedinične cijene zakupnine po m2 razvrstane prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi te djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja

 

GRUPA

DJELATNOST

ZONA

SUKLADNO NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

0

I

II

III

PODRUČJE

NAZIV PODRUČJA

DJELATNOST
(ŠIFRA I NAZIV)

POČETNA ZAKUPNINA U EUR/m2

I

K

FINANCIJSKA DJELATNOST I DJELATNOST OSIGURANJA

SVE DJELATNOSTI
64 – 66

36,00

28,00

22,00

16,00

R

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

SAMO ZA DJELATNOST:
92 – KOCKANJA I KLAĐENJA

II

G

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA,

SVE DJELATNOSTI

45 – 47,

OSIM ZA DJELATNOST:
47.61 – TRGOVINA NA MALO U KNJIGAMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA,
47.63 – TRGOVINA NA MALO GLAZBENIM I VIDEO ZAPISIMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA,
47.78 – dio – SAMO TRGOVINA NA MALO SUVENIRIMA, RUKOTVORINAMA I RELIGIJSKIM PROIZVODIMA, TRGOVINA NA MALO FILATELISTIČKIM PROIZVODIMA I NOVCEM
47.79 dio- TRGOVINE NA MALO RABLJENIM KNJIGAMA

24,00

12,00

6,00

4,00

I

DJELATNOST PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE,

SAMO ZA:
56.30 – DJELATNOST PRIPREME I USLUŽIVANJA PIĆA

J

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

SAMO ZA DJELATNOST:
61 – TELEKOMUNIKACIJE

D

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

SVE DJELATNOSTI
35

III

O

JAVNA UPRAVA I OBRANA I OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

SVE DJELATNOSTI
84

16,00

8,00

4,00

2,00

Q

DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI

SAMO ZA:
86 – DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (osim djelatnosti primarne zdravstvene zaštite)

IV

A

POLOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

SVE DJELATNOSTI
01 – 03

12,00

6,00

3,00

1,00

B

RUDARSTVO I VAĐENJE

SVE DJELATNOSTI
05 – 09

E

OSPKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOST SANACIJE OKOLIŠA

SVE DJELATNOSTI
36 – 39

F

GRAĐEVINARSTVO

SVE DJELATNOSTI
41 – 43

H

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

SVE DJELATNOSTI
49 – 53

I

DJELATNOST PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

SVE DJELATNOSTI 55-56

OSIM ZA:
55.20 – dio – ODMARALIŠTA I SLIČNI OBJEKTI ZA KRAĆI ODMOR – SAMO HOSTELI
56.29 – DJELATNOST PRIPREME I USLUŽIVANJA JEDNOSTAVNIH HLADNIH, GOTOVIH TOPLIH JELA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA PIĆA STUDENTSKOJ MENZI I KANTINI

J

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

SAMO ZA:
58 – IZDAVAČKA DJELATNOST
59 – PROIZVODNJA FILMOVA, VIDEO FILMOVA I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA, DJELATNOSTI SNIMANJA ZVUČNIH ZAPISA I IZDAVANJA GLAZBENIH ZAPISA
62 – RAČUNALNO PROGRAMIRANJE, SAVJETOVANJE I DJELATNOSTI POVEZANE S NJIMA,
63 – INFORMACIJSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI

L

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

SVE DJELATNOSTI
68

M

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

SVE DJELATNOSTI
69 – 7

 

5

N

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI,

SVE DJELATNOSTI 77-82

OSIM ZA:
78.20 – DJELATNOSTI AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE UČENIKA I STUDENATA

S

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

SVE DJELATNOSTI 94-96

OSIM ZA:
94 – DJELATNOSTI ČLANSKIH ORGANIZACIJA

V

C

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA,

SVE DJELATNOSTI
10 – 33

3,00

2,00

1,00

1,00

G

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

SAMO ZA DJELATNOST:
47.61 – TRGOVINA NA MALO KNJIGAMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA,
47.63 – TRGOVINA NA MALO GLAZBENIM I VIDEO ZAPISIMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
47.78 – TRGOVINA NA MALO SUVENIRIMA, RUKOTVORINAMA I RELIGIJSKIM PROIZVODIMA, TRGOVINA NA MALO FILATELISTIČKIM PROIZVODIMA I NOVCEM
47.79 dio -TRGOVINA NA MALO RABLJENIM KNJIGAMA

I

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

SAMO ZA DJELATNOST:
55.20 – ODMARALIŠTA I SLIČNI OBJEKTI ZA KRAĆI ODMOR – SAMO HOSTELI
56.29 – DJELATNOST PRIPREME I USLUŽIVANJA JEDNOSTAVNIH HLADNIH JELA, GOTOVIH TOPLIH JELA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA PIĆA U STUDENTSKOJ MENZI ILI KANTINI

J

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

SAMO ZA DJELATNOST:
60 – EMITIRANJE PROGRAMA

N

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

SAMO ZA:
78.20 – DJELATNOST AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE UČENIKA I STUDENATA

P

OBRAZOVANJE

SVE DJELATNOSTI
85

Q

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI

SAMO ZA:
87 – DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM (UKLJUČUJE I PRUŽANJE USLUGA ORGANIZIRANOG STANOVANJA, SAMO ZA POTREBE DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRANSFORMACIJE PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI)
88 – DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI BEZ SMJEŠTAJA

T

DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVCA; DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I PRUŽAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE

SVE DJELATNOSTI
97 – 98

V

R

UMJETNOST ZABAVA I REKREACIJA

SAMO ZA DJELATNOST:
90.01 – IZVOĐAČKA UMJETNOST,
90.02 – POMOĆNE DJELATNOSTI U IZVOĐAČKOJ UMJETNOSTI,
90.04. – RAD UMJETNIČKIH OBJEKATA,
91 – KNJIŽNICE, ARHIVI, MUZEJI I OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI,
93.11 – RAD SPORTSKIH OBJEKATA,
93.12 – DJELATNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA,
93.13 – FITNES CENTRI,
93.19 – OSTALE SPORTSKE DJELATNOSTI,
93.2 – ZABAVNE I REKREACIJSKE DJELATNOSTI UKOLIKO OBAVLJAJU NEPROFITNU DJELATNOST.
OSIM ZA:
DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA ČIJI JE RAD SUFINANCIRAN IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU

3,00

2,00

1,00

1,00

S

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

SAMO ZA:
94 – DJELATNOST ČLANSKIH ORGANIZACIJA (UKOLIKO OBAVLJAJU NEPROFITNU DJELATNOST)

U

DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

SVE DJELATNOSTI
99

VI

 

SKLADIŠNI PROSTORI U KOJIMA SE NE OBAVLJA DJELATNOST (npr. trgovina na veliko i sl)

 

1,00

1,00

1,00

1,00

VII

R

UMJETNOST ZABAVA I REKREACIJA

SAMO ZA DJELATNOST:
90.03 – UMJETNIČKO STVARALAŠTVO – ATELIERI ZA STVARALAČKI RAD UMJETNIKA

0,80

0,80

0,80

0,80

VIII

GARAŽE

 

 

1,60

1,60

1,60

1,60

Napomena:

U II grupi djelatnosti, unutar šifre 56.30 – djelatnost pripreme usluživanja pića uključuje djelatnosti pripremanja i serviranja pića za izravnu potrošnju na licu mjesta, i to vrste:

-bar, kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, caffe bar, pivnica, buffet, kušaonica.

U IV grupi djelatnosti, unutar šifri 55.10. – 55.90 djelatnost pružanja smještaja uključuje djelatnost pružanja smještaja u pravilu na dnevnoj ili tjednoj osnovi, uglavnom za kraći boravak posjetitelja i to vrste:-hotel, motel, odmaralište i pansion, osim hostela unutar šifre 55.20, koji spadaju u V grupu djelatnosti

U IV grupi djelatnosti, unutar šifri 56.10, 56.21 i 56.29 djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, uključuje objekte u kojima se pretežito pripremaju i uslužuju topla i hladna jela i uslužuju pića i to vrste:

– restoran, objekt brze prehrane (fast food), pripremnica obroka (catering), gostionica, pizzeria, bistro, slastičarnica, pečenjarnica, konoba, krčma, zdravljak, zalogajnica.

Ova grupa djelatnosti isključuje djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića u studentskoj menzi i kantini, koja spada u V grupu djelatnosti.

U V grupi djelatnosti unutar šifre 56.29 – ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane, uključuje djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića u studentskoj menzi te djelatnosti pripreme i usluživanja jednostavnih hladnih jela, gotovih toplih jela te pripreme i usluživanje pića u kantini.