GRADONAČELNIK / Utorak, 26. siječnja 2016.

Godina III - broj 2.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 15. stavka 3. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15) Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. siječnja 2016. godine, donio je

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o visini naknade za parkiranje

 

 

 

Članak 1.

 

            U Odluci o visini naknade za parkiranje (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/14, 7/15, 8/15 i 12/15) u članku 6b. stavak 3. mijenja se i glasi:

            “Iznimno od odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka, u razdoblju  od 1. veljače 2016. godine do 29. veljače 2016. godine, visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kako slijedi:

– za prva dva sata parkiranja radnim danom i subotom, u vremenu od 07,00 sati do 18,00 sati, u iznosu od 5,00 kuna po satu, a za treći i svaki slijedeći sat parkiranja, u iznosu od 4,00 kune po satu,

– radnim danom i subotom, u vremenu od 18,00 sati do 07,00 sati idućeg dana, u iznosu od 2,00 kune po satu,

– nedjeljom i blagdanom, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, u iznosu od 2,00 kune po satu.”

 

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. veljače 2016. godine.

 

KLASA: 023-01/16-04/5-65
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 26. siječnja 2016.

 

 

Gradonačelnk
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.