GRADONAČELNIK / Srijeda, 20. siječnja 2016.

Godina III – broj 1.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. siječnja 2016. godine, donio je

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduženje KD Kozala d.o.o. Rijeka

kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. Rijeka

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD Kozala d.o.o. Rijeka putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 1.600.000,00 kuna, s valutnom klauzulom u EUR-ima, kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. Rijeka za financiranje izgradnje grobnica i izvođenje zemljanih radova na C.G.G. Drenova, grobno polje “G-9”, I. faza, IV. dio, cjelina “D”, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR-ima

Iznos kredita:

1.600.000,00 kuna

Način korištenja kredita:

sukladno roku dospijeća privremenih mjesečnih situacija odnosno okončane situacije

Obračun i otplata glavnice i kamata:

kvartalno – obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom

Poček:

6 mjeseci

Rok otplate glavnice i kamata:

dvije godine (8 rata)

Kamatna stopa (godišnja) nepromjenjiva:

3,60%

Iznos kamate:

94.880,00 kuna

Naknada za odobrenje kredita i ostali troškovi:

4.800,00 kuna

Ostali troškovi potrebni za realizaciju kredita (naknada za odobrena, a neiskorištena sredstva):

1.065,21 kuna

Ukupna cijena kredita:

100.745,21 kuna

Instrument osiguranja kredita:

zadužnica KD KOZALA d.o.o. Rijeka

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/16-04/3-65

URBROJ: 2170/01-15-00-16-1

Rijeka, 18. siječnja 2016.

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.