GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine donijelo je

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14 – u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja i to kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Prve izmjene i dopune Proračuna GR