GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

 

 

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od:

 

*tablica Proračuna nalazi se na dnu stranice*

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Proračun Grada Rijeke