GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

PROGRAM

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:
      – redovne djelatnosti strukovnih udruga,
      – izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata,
      – redovno osposobljavanje građana,
      – širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana,
      – djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i osoba s teškoćama u razvoju,
      – nagrade i priznanja za tehnička postignuća,
      – Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke “Zajednica tehničke kulture Rijeka”,
      – udruženja stručnih osoba,
      – utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
      – organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi,
      – stručno osposobljavanje i usavršavanje građana,
      – izdavačko nakladnički programi.

 

 

Članak 2.

 

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:
      – ulaganje u razvoj tehničke kulture,
      – poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,
      – poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,
      – poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,
      – ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,
      – osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
      – poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunske tehničke kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u tehničku kulturu djece, mladeži i građana.

 

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2016. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.

Odjel s korisnikom sklapa Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

 

Članak 4.

 

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja i godišnja izvješća Odjelu.

Korisnik također podnosi Odjelu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Članak 5.

 

Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

 

*Plan se nalazi na dnu stranice*

 

KLASA: 021-05/15-01/102
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 Plan