GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

     – zaštite i očuvanja kulturnih dobara, 
     – muzejske djelatnosti,
     – knjižnične djelatnosti,
     – kazališne djelatnosti,
     – glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,
     –
scenske djelatnosti,
     
 izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti,
    
 filmske djelatnosti,
     
 knjižne i nakladničke djelatnosti i
     –
nove medijske kulture.

 

 

Članak 2.

 

U 2016. godini Grad Rijeka sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:
1. Programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rijeka:
      1.1. Gradska knjižnica Grada Rijeke
      1.2. Muzej grada Rijeke
      1.3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti
      1.4. Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka
      1.5. Gradsko kazalište lutaka Rijeka
      1.6. Art-kino.

2. Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika:
      2.1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
      2.2. Izložbena djelatnost
      2.3. Knjižna i nakladnička djelatnost
      2.4. Scenska djelatnost
      2.5. Glazbena djelatnost
      2.6. Filmska djelatnost
      2.7. Novi mediji
      2.8. Programi nacionalnih manjina
      2.9. Udruge u mjesnim odborima
      2.10. Udruge prijateljstva
      2.11. Programi kulturne suradnje
      2.12. Manifestacije
      2.13. Preuzete obveze iz protekle godine.

 

    

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa utvrđenih u točki 1.2. podtočki 2., točki 1.3. podtočki 2. i točki 2.1. podtočkama 1.-11. Plana iz stavka 2. ovoga članka, osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu.

Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

Članak 4.

 

Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu i češće.

 

Članak 5.

 

Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

 

*Plan se nalazi na dnu stanice*

 

KLASA: 021-05/15-01/103
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Plan