GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke 15. prosinca 2015. godine, donio je

 

 

 P L A N
upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu

  

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobu (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), uvjete i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2016. godini.

 

 

 

Članak 2.

 

U 2016. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

 

*Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

 

KLASA: 023-01/15-04/99-63
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 15. prosinca 2015.

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

Plan upravljanja pomorskim dobrom