GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeka” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

 

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

 

  

Članak 1.

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

Članak 2.

 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 9.100.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

*Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/15-01/107
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente