GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i  5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o visini naknade za rad i drugim pravima Gradonačelnika  i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke koji dužnost obavljaju volonterski

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad i druga prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji svoju dužnost u Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad) obavljaju volonterski.

 

 

 

Članak 2.

 

Gradonačelnik iz članka 1. ove Odluke ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 30% umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za Gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Zamjenik Gradonačelnika iz članka 1. ove Odluke ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 30% umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za zamjenika Gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

 

 

 

Članak 3.

 

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici imaju, osim prava na naknadu za rad, pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada.

 

 

 

Članak 4.

 

Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Grada za službene potrebe, sukladno aktima Grada.

 

 

Članak 5.

 

Rješenja o visini naknade za rad dužnosnika donosi pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

 

 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za rad zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/10).

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/121
URBROJ: 2170-01-16-00-15-3
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.