GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o uvođenju Riznice Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uvodi sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici), koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informacijskom sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje  poslovanja  preko jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Riznica).

 

Članak 2.

 

Uspostava sustava Riznice provodit će se u dvije faze, u skladu s dinamikom integracije poslovanja proračunskih korisnika u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

U prvoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da svi proračunski korisnici Grada Rijeke zadržavaju svoje račune i naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te sami plaćaju sve obveze koje se financiraju iz tih prihoda.

Grad Rijeka preuzet će plaćanje obveza proračunskih korisnika prema dobavljačima, za rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava.

Prva faza uspostave sustava Riznice planira se provesti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

 

 

Članak 4.

 

U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, a računi proračunskih korisnika se zatvaraju.

U proračunu Grada iskazivat će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

U drugoj fazi svi proračunski korisnici bit će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Planirani rok uvođenja potpunog sustava Riznice je 1. siječnja 2017. godine.

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeka za donošenje Odluke o sustavu glavne knjige Riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa Riznice, kojom se uređuje sustav glavne knjige Riznice, prikupljanje i naplata javnih prihoda, kontrola i upravljanje javnim rashodima, funkcioniranje jedinstvenog računa Riznice i službeni dokumenti koji prate uspostavu cijelog sustava, kao i ostalih provedbenih akata u svrhu potpunog uvođenja sustava Riznice.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/91
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.