GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju odredbe članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 22. stavka 2. alineje 1. Statuta Gradske knjižnice Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka

 

 

  

I.

 

Razrješuje se Gorana Tuškan dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka s danom 29. veljače 2016. godine, na osobni zahtjev.

 

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/127
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.