GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga  2015. godine donijelo je

 

ODLUKU
o razrješenju potpredsjednika i imenovanju članice
Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke

 

 

I.

 

Razrješuje se Darko Lukić dužnosti potpredsjednika Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za članicu Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke imenuje se Tanja Smoje.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/15-01/84
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.