GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 2/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

 

O  D  L  U  K  U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2016. godinu

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2016. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu.

 

 

Članak 2.

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2016. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

 

 

 

Članak 4.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 27.548,20 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 2.754,82 kuna.

 

 

 

Članak 5.

 

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu prema članku 3. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

– Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP                                        316.804,44       kuna

– Hrvatskim laburistima – stranci rada                                                  143.250,74       kuna

– Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ                                            140.495,82       kuna

– Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU                                                    88.154,34       kuna

– Primorsko goranskom savezu – PGS                                                       85.399,42       kuna

– Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima – HNS                 57.851,22       kuna

– Listi za Rijeku – RI                                                                                      55.096,40       kuna

– Istarskom demokratskom saboru – IDS                                                 30.303,02       kuna

– Akciji mladih – AM                                                                                      27.548,20       kuna

– Autonomnoj regionalnoj stranci

  Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke – ARS                     27.548,20       kuna

– Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević – HSP AS                            27.548,20      kuna.

 

 

 

 

 

Članak 6.

 

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Odjel gradske uprave za financije na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/108
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.