GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
na području grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge te radno vrijeme u kojem ugostitelj može pružati ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskog objekta, na području grada Rijeke.

 

 

Članak 2.

 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

 

 II. RADNO VRIJEME

 

 

Članak 3.

 

Ugostiteljski objekti iz skupine “Hoteli“, “Kampovi“ i “Ostali ugostiteljski objekti za smještaj” obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

– ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane) i “Barovi“ (caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet), u vremenu od 6.00 do 24.00 sata,

– ugostiteljski objekti iz skupine “Barovi“ (noćni klub, noćni bar, disco klub), koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, u vremenu od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima,

– ugostiteljski objekti iz skupine “Objekti jednostavnih usluga“ (objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama), objekt jednostavnih usluga na klupi, u vremenu od 7.00 do 23.00 sata,

– ugostiteljski objekti iz skupine “Catering objekti“ u vremenu od 0.00 do 24.00 sata.

 

  

Članak 4.

 

Ugostiteljski objekti svih vrsta koji posluju na autobusnom i željezničkom kolodvoru, morskom putničkom pristaništu i u sklopu postaja za opskrbu gorivom, mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

 

 

 

Članak 5.

 

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju usluge smještaja (uz ili bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu), mogu raditi svaki dan u vremenu od 0.00 do 24.00 sata.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju isključivo usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje, mogu raditi svaki dan u vremenu od 6.00 do 24.00 sata.

 

  

Članak 6.

 

Iznimno od odredbe članka 3. stavka 2. podstavka 1. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani“ i “Barovi“ koji posluju u određenim ulicama, trgovima i područjima grada, petkom, subotom i dane uoči blagdana mogu raditi u vremenu od 6.00 do 3.00 sata, a ostale dane u vremenu od 6.00 do 2.00 sata, uz provedene mjere zaštite od buke noću, sukladno posebnim propisima.

Popis ulica, trgova i područja iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

 

 

 

Članak 7.

 

Prostor za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt može raditi u vremenu u kojem radi ugostiteljski objekt.

 

 

 

Članak 8.

 

Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) može po službenoj dužnosti, na prijedlog Odjela gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel), za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 3. stavka 2. podstavka 1. i članka 6. ove Odluke, u trajanju od 12 mjeseci, ako se u provedenom postupku utvrdi da je u razdoblju od godinu dana prije dana pokretanja postupka donesena pravomoćna odluka u prekršajnom postupku zbog narušavanja javnog reda i mira u objektu ili njegovoj neposrednoj blizini i/ili nepridržavanja propisanoga radnog vremena i/ili zbog neprovođenja mjera za zaštitu od buke.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Odjel na temelju predstavke ili obavijesti građana i/ili tijela nadležnih za provođenje nadzora nad poštivanjem propisa o zaštiti javnog reda i mira, zaštite od buke i radnom vremenu ugostiteljskih objekata.

 

 

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik može, na temelju zahtjeva ugostitelja, na prijedlog Odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 3. stavka 2. podstavka 1. i članka 6. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava, pod uvjetom da za ugostitelja nije doneseno rješenje iz članka 8. ove Odluke, odnosno nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije u roku od 15 dana prije dana održavanja prigodne proslave.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Odjel. U tijeku postupka, Odjel pribavlja mišljenje mjesnog odbora na čijem području ugostitelj posluje.

 

 

 

Članak 10.

 

Ugostitelj može povremeno, za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično, pružati ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskog objekta, u vremenu od 7.00 do 23.00 sata.

 

 

 

 

Članak 11.

 

Gradonačelnik može, na prijedlog Odjela, a na temelju iskaza interesa organizatora manifestacija, sajmova, sportskih događanja, koncerata i sličnih događanja koji se održavaju pod pokroviteljstvom ili uz potporu za provedbu programa od strane Grada Rijeke i/ili Turističke zajednice grada Rijeke, odnosno drugih događanja od značaja za Grad, odrediti drugačije radno vrijeme od vremena propisanog odredbama članka 3. stavka 2. podstavaka 1. i 3., članka 5. stavka 2., članka 6. te članka 10. ove Odluke, a najduže do 6.00 sati.

Iskaz interesa iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije u roku od 15 dana prije dana održavanja događanja iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Članak 12.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/07, 36/07, 20/08, 35/08, 29/09 i 41/10).

 

 

Članak 13.

 

Postupci koji su pokrenuti po odredbama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/07, 36/07, 20/08, 35/08, 29/09 i 41/10) dovršit će se po odredbama ove Odluke.

 

 

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

*Privitak 1. – Popis ulica nalazi se na dnu stranice* 

 

KLASA: 021-05/15-01/114
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Privitak 1. – Popis ulica