GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo

 

 

 

I. Pravna osnova za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo

  

Članak 1.

 

Obveza provođenja postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/04) – u daljnjem tekstu: Plan, utvrđena je člankom 61. i 79. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13).

Nositelj postupka stavljanja izvan snage Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

  

 

II. Razlozi za stavljanje Plana izvan snage

 

 

Članak 2.

 

 Razlozi za stavljanje Plana izvan snage utvrđuju se kako slijedi: 

     – neusklađenost Plana s prostornim planom šireg područja u smislu određenja strožih uvjeta gradnje i uređenja površina nego što je to utvrđeno planom šireg područja,
     – nemogućnost ostvarenja razvojnih i investicijskih mogućnosti temeljem važečeg Plana,
     – mogućnost realizacije investicijskih zahvata temeljem prostornog plana šireg područja.

 

 

III. Izvori financiranja postupka stavljanja Plana izvan snage

  

 

Članak 3.

 

Postupak stavljanja Plana izvan snage ne zahtijeva osiguranje financijskih sredstava.

 

 

 IV. Završna odredba

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/119
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

KLASA: 021-05/15-01/119
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.