GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 10. stavka 4. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (“Narodne novine” broj 121/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. prosinca 2015. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o početku postupka vrednovanja
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom pokreće postupak vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

 

 

 

Članak 2.

 

Postupak vrednovanja Strategije provest će se sukladno odredbama Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (“Narodne novine” broj 121/15).

 

 

 

Članak 3.

 

Za Strategiju će se provesti sljedeće vrste vrednovanja:
     – vrednovanje tijekom izrade,
     – vrednovanje tijekom provedbe,
     – vrednovanje nakon provedbe.

 

 

 

Članak 4.

 

Tijek postupka vrednovanja Strategije utvrđen je Planom vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine, koji se nalazi u privitku (Privitak 1.) i čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/15-04/94-62
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 8. prosinca 2015.

                                                                                  

 

                                                                                               Gradonačelnik

                                                                           mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.