GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13. Na temelju članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 47. stavka 1. i 4. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12), članka 10. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 17. i 18. Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, KLASA: 363-02/11-19/1, URBROJ: 2170/01-02-40-13-13, od 13. svibnja 2013. godine i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj  7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o oduzimanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci

 

 

 

Članak 1.

 

Oduzima se koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci dodijeljena koncesionaru trgovačkom društvu HEMINGWAY BAR d.o.o. Kumičićeva 5, Opatija, temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Ploče na području Grada Rijeke, (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/13) i Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, KLASA: 363-02/11-19/1, URBROJ: 2170/01-02-40-13-13 od 13. svibnja 2013. godine zbog:

– neizvršavanja investicijskih ulaganja sukladno članku 5. stavku 2. Ugovora o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, sklopljenog 13. svibnja 2013. godine u prve dvije godine trajanja Ugovora o koncesiji.

 

 

 

Članak 2.

 

Utvrđuje se da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje koncesija i raskida se Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, KLASA: 363-02/11-19/1, URBROJ: 2170/01-02-40-13-13, od 13. svibnja 2013. godine, s koncesionarom HEMINGWAY BAR d.o.o. Kumičićeva 5, Opatija.

 

 

 

Članak 3.

 

Trgovačko društvo HEMINGWAY BAR d.o.o. Kumičićeva 5, Opatija, dužno je pomorsko dobro koje je predmet Ugovora o koncesiji iz članka 2. ove Odluke napustiti te ukloniti naprave i opremu i predati ga davatelju koncesije slobodnog od osoba i stvari u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

 

Članak 4.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

*Obrazloženje Odluke nalazi se na dnu stranice*

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/118
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 Odluka – Plaža Ploče obrazloženje