GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 46. i 90. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13) članak 12. mijenja se i glasi:

“U Proračunu Grada, na pozicijama Odjela za gradsku samoupravu i upravu, mjesnim odborima osiguravaju se sredstva za realizaciju određenih programa iz djelokruga rada ostalih odjela gradske uprave koji su prethodno prihvaćeni od strane tih odjela.”

 

  

Članak 2.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

  

KLASA: 021-05/15-01/111
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.