GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 15. stavka 3. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15) Gradonačelnik Grada Rijeke, 30. studenoga 2015. godine, donio je

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje

 

 

Članak 1.

 

            U Odluci o visini naknade za parkiranje (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/14, 7/15 i 8/15) članak 6b. mijenja se i glasi:

            “Visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži Zagrad B, radnim danom i subotom, u vremenu od 07,00 sati do 18,00 sati, iznosi 7,00 kuna po satu, a u vremenu  od 18,00 sati do 07,00 sati idućeg dana iznosi 3,00 kune po satu.

            Visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka, nedjeljom i blagdanom u vremenu od 00,00 do 24,00 sata iznosi 3,00 kune po satu.

            Iznimno od odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka, u razdoblju od 5. prosinca 2015. godine do 31. siječnja 2016. godine, visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kako slijedi:

– za prva dva sata parkiranja radnim danom i subotom, u vremenu od 07,00 sati do 18,00 sati, u iznosu od 5,00 kuna po satu, a za treći i svaki sljedeći sat parkiranja, u iznosu od 4,00 kune po satu,

  radnim danom i subotom, u vremenu od 18,00 sati do 07,00 sati idućeg dana, u iznosu od 2,00 kune po satu,

  nedjeljom i blagdanom, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, u iznosu od 2,00 kune po satu.

            Visina naknade za mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu za parkiranje vozila fizičke osobe (stanara) u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od 200,00 kuna po vozilu.

            Visina naknade za mjesečnu parkirnu kartu, za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu, fizičku osobu-obrtnika i pravnu osobu iznosi 800,00 kuna po vozilu.

            Pravo na kupnju parkirne karte iz stavka  5. ovoga članka, imaju sve fizičke osobe, fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe, neovisno o mjestu prebivališta odnosno sjedišta.”

 

                   Članak 2.

 

            Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 5. prosinca 2015. godine.

 

KLASA: 023-01/15-04/84-61
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 30. studenoga 2015.

 

Gradonačelnk

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.