GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 35. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 46. i 68. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je 

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/12) u članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

“U Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša, poslovi u svezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata kojih je Grad investitor kao i složenih projekata za druge investitore (do njihove realizacije) te administrativni i stručni poslovi za potrebe tijela Urbane aglomeracije Rijeka te izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka.”

U stavku 2. iza podstavka 14. dodaju se novi podstavci 15., 16. i 17. koji glase:

         ” – obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe tijela Urbane aglomeracije Rijeka,

           – pripremu, koordinaciju i sudjelovanje u izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka,

           – stručnu podršku i suradnju sa stručnim službama članica Urbane aglomeracije Rijeka te nadležnim tijelima u pripremi i provedbi projekata Urbane aglomeracije Rijeka,”.

Dosadašnji podstavak 15. postaje podstavak 18.

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

“U Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključivo kupnju zemljišta, poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslovi komunalnog i prometnog redarstva te poslovi pripreme i provedbe postupaka (javne) nabave iz djelokruga poslova Odjela.”

U stavku 2. iza riječi: “društvima” briše se zarez i dodaju riječi: “u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada,”.

U stavku 3. iza riječi: “gospodarstvo” briše se zarez i dodaju riječi: “i aktima Grada,”, a iza riječi: “društava” dodaju se riječi: “u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada”.

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 12. mijenja se i glasi:

“Ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom jesu: Direkcija za pravne i imovinske poslove, Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene i Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene.”

 

 

 

Članak 4.

 

U članku 13. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

“U Odjelu se vodi, primjenjuje i ažurira informacijski sustav eNekretnine u kojem se vode podaci i dokumentacija o vrijednostima nekretnina u prometu za područje grada Rijeke.”

Dosadašnji stavci 6. do 8. postaju stavci 7. do 9.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. u podstavku 9. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje novi podstavak 10. koji glasi:

           “- ažurno vođenje aplikacije i podataka o prometu nekretnina za područje grada Rijeke te izdavanje potvrda i podataka o vrijednosti nekretnina.”

 

 

 

Članak 5.

 

Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

 

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/116
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.